Ul. 1.máje rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí

Ul. 1. máje – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí Orientační časový harmonogram prováděných prací

26. týden – 44. týden

Komunikace a plochy

 • trubní vedení – zřízení uličních vpustí, osazení kanalizačních poklopů, kompletace

 • zřízení geotextilie + podštěrková rohož

 • konstrukční vrstvy

 • pokládka obrub do betonového lože

 • zadláždění žulovou kostkou 18 x 18

26. týden – 44. týden

Komunikace pro pěší

 • rozebrání stávajících dlažeb

 • zřízení nové konstrukční vrstvy se zhutněním

 • zadláždění žulovou deskou 30 x 40

26. týden – 31. týden

Tramvajová trať – spodní stavba

 • odvodnění tramvajového tělesa, zřízení odvodňovacích žlabů mezi kolejemi

 • konstrukční vrstvy – zhutnění

28. týden – 43. týden

Tramvajová trať – svrchní stavba

 • montáž pražců a kolejnic – kolejový rošt

 • následné vyzvednutí kolejového roštu

 • po vyzvednutí kolejového roštu dojde k jeho podbíjení

 • obalení kolejnic izolací

 • zadláždění kolejiště žulovou kostkou 10 x 10

26. týden – 36.týden

Kanalizace

 • hlavní kanalizační stoka - bezvýkopová technologie (vyvložkování inverzním rukávcem)

 • tlakové a kamerové zkoušky kanalizace

26. týden – 39. týden

Veřejné osvětlení

 • výkop rýhy pro uložení kabelu, montáž a zpětný zához

 • zřízení patek pro sloupy veřejného osvětlení

 • montáž sloupů VO a svítidel

 • uvedení nového VO do provozu

 • demontáž stávajících VO

26. týden – 34. týden

Přeložka kabelů – RIO média, UPC, CETIN, ČD Telematika

 • nová trasa kabelů po obou stranách v chodnících v celé délce stavby

 • výkop rýhy pro uložení kolejových chrániček – zpětný zásyp

 • zafouknutí optického vlákna

30. týden – 38. týden

Úprava vstupů tvárnicové trati CETIN, O2

 • vybudování stávajících poklopů vstupů do šachet

 • výškové osazení poklopů do nové nivelety

26. týden – 39. týden

Rekonstrukce trolejových vedení

 • výměna stávajících sloupů za nové

 • napínání nových vodičů trolejového vedení

26. týden – 35. týden

Tramvajové zastávky u Dómu

 • zemní práce

 • odvodnění – montáž uličních vpustí

 • zařízení konstrukčních vrstev

 • pokládka obrub do betonového lože

 • zadláždění – (žulová deska 30 x 40)

42. týden – 45. týden

Dopravní značení trvalé

 • osazení nových patek pro sloupky

 • montáž dopravních značek

42. týden – 43. týden

Napojení zastávek na info. systém MHD

 • montáž informačních označníků zastávek MHD

44. týden – 45. týden

Dokončovací práce, úklid staveniště atd.Časový harmonogram bude upravován dle průběhu stavby s přihlédnutím k případným nepředvídatelným okolnostem (inženýrské sítě, nepřízeň počasí).
V Olomouci dne 31.3.2017